full

Thiên nhân cảm ứng: ‘Vũ trùng chi nghiệt’ ứng nghiệm điềm đại hung

Phượng Hoàng lai nghi được xem là điềm báo lành, mà sự hiện thân ngoài ý muốn của chim tạp vũ hoặc quạ đen, trong ghi chép Ngũ Hành ở các sách sử bị xem là một trong những “vũ trùng chi nghiệt”.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/thien-nhan-cam-ung-vu-trung-chi-nghiet-ung-nghiem-diem-dai-hung_245762.html

About the Podcast

Show artwork for ETV Podcast
ETV Podcast
Epoch Times Tiếng Việt Podcast